ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว


ก่อตั้งโรงเรียนแพทย์แผนโบราณขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘ เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่ง การเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนโบราณ ทั้งวิชาเภสัชกรรม, เวชกรรม และ การผดุงครรภ์ไทย จวบจนโรงเรียนฯได้เริ่มเปิดสอนวิชาการนวดแผนโบราณ ตามกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงถามกับคณะครูว่า "โรงเรียนมีการสอนนวดด้วย หรือไม่" ในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ทำให้เป็นโรงเรียน แห่งแรกที่มีการสอนวิชาแพทย์แผนโบราณครบทั้ง ๔ สาขา จนถึงปัจจุบัน
facebook instagram line google +