สมาคมแพทย์แผนโบราณและอายุรเวทวัดพระเชตุพนฯ

 

นับแต่ครั้งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณณสิริ) ได้ก่อตั้งโรงเรียนแพทย์แผนโบราณขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘ เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนโบราณ ทั้งวิชาเภสัชกรรม, เวชกรรม และการผดุงครรภ์ไทย จวบจนโรงเรียนฯได้เริ่มเปิดสอนวิชาการนวดแผนโบราณ ตามกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงถามกับคณะครูว่า "โรงเรียนมีการสอนนวดด้วย หรือไม่" ในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ทำให้เป็นโรงเรียนแห่งแรกที่มีการสอนวิชาแพทย์แผนโบราณครบทั้ง ๔ สาขา จนถึงปัจจุบัน

กว่าห้าสิบห้าปี่ที่เริ่มต้นจากโรงเรียนเล็กๆภายในวัดปัจจุบันโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ(วัดโพธิ์) ได้พัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนปรับปรุงมาตรฐานการเรียนการ สอน จนได้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับทั้งในและต่างประเทศ โรงเรียนยังได้ขยายสาขาออกไปในชื่อโรงเรียนนวดแผนโบราณและโรงเรียนสุขภาพเชตวัน เพื่อเผยแพร่ความรู้ จัดการฝึกอบรม สร้างสรรค์งานบริการทางด้านการนวดและการแพทย์แผนไทย ออกสู่สาธารณชนในวงกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นศูนย์รวมของศิษย์เก่าที่มีมากมายทั้งในและต่างประเทศ ผู้บริหารคณะครู พนักงาน ตลอดจนศิษย์ปัจจุบัน จึงได้มีแนวคิดที่จะร่วมกันจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าแพทย์แผนโบราณวัดโพธิ์และเชตวัน ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สานต่อภูมิปัญญา วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆให้ทันต่อโลกซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจนส่งเสริมสัมพันธ์ภาพและความร่วมมือของผู้ประกอบอาชีพเพื่อประโยชน์ของสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์การจัดตั้งชมรม

 1. ให้ความช่วยเหลือ, คำแนะนำ, คำปรึกษา และเผยแพร่ความรู้ทางด้าน การแพทย์แผนไทยแก่สมาชิก ตลอดจนผู้ที่สนใจ
 2. เป็นศูนย์กลางแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สมาชิกจะได้แบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในอาชีพ ผ่านทางเครือข่ายของชมรม
 3. ส่งเสริมการศึกษา สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา เสริมสร้างภูมิปัญญา ทางการแพทย์แผนไทย
 4. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือสามัคคีของหมู่สมาชิกเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

สมาชิกสามัญ (ต้องเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียน)

 1. มีสิทธิ์เลือกตั้ง และรับเลือกตั้งในตำแหน่งกรรมการชมรมฯ
 2. มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในมติใดๆ ของชมรม
 3. ได้รับข่าวสาร ความรู้ และการประชาสัมพันธ์ต่างๆ จากชมรม เช่น วารสารชมรม และสื่ออิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ
 4. สามารถเข้าร่วมการอบรมสัมมนา และร่วมกิจกรรมต่างๆที่ชมรมจัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือได้รับส่วนลดเป็นพิเศษ
 5. ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ชมรมจะได้ประสานงาน และประกาศเพิ่มเติมต่อไป

สมาชิกสมทบ (บุคคลทั่วไปที่สนใจ)

ได้รับสิทธิ์ต่างๆเหมือนกับสมาชิกสามัญยกเว้นสิทธิ์ในข้อที่ ๑

สมาชิกภาพและการสมัครสมาชิก

สมาชิกภาพมีอายุ ๒ ปี โดยนับจากวันที่ ๖ เมษายน (เช่น ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖) โดยสมาชิกจะต้องยื่นใบสมัคร พร้อมด้วยหลักฐาน และค่าธรรม 
เนียมสมาชิก เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบเอกสาร ขึ้นทะเบียนสมาชิก และจัดส่งบัตรสมาชิกสมาคมให้ภายหลัง

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 2. รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว (๒ ใบ)
 3. สำเนาใบประกาศหรือวุฒิบัตร ของโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดโพธิ์หรือโรงเรียนในเครือเชตวัน (สำหรับสมาชิกสามัญ)
 4. ค่าธรรมเนียมสมาชิก ๑๐๐ บาท

วิธีการสมัคร

 • กรอกใบสมัคร และยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ(วัดโพธิ์) และโรงเรียนในเครือเชตวัน ทุกสาขา
 • สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารพร้อมค่าธรรมเนียมมาที่โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวัน ๓๙๒/๒๕-๒๘ ซ.เพ็ญพัฒน์ ๑ ถ.มหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

(วงเล็บมุมซองว่า สมัครสมาชิกสมาคมฯ)

ที่ตั้งชมรม

๙๙ ซอยท่าเตียน ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐. โทรศัพท์ : ๐๒-๖๒๒ ๓๕๕๑, โทรสาร : ๐๒-๖๒๒ ๓๕๕๐ 
เว็บไซด์ http://www.watpomassage.com E-mail : watp.ttm@gmail.com


facebook instagram line google +