หลักสูตรเภสัชกรรมและเวชกรรมไทย

04/06/2019
หลักสูตรเภสัชกรรมไทย 

เป็นหลักสูตรที่สอบการปรุงยา รู้จักตัวยา และต้นไม้ชนิดต่างๆ

หลักสูตรแพทย์แผนไทย

เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนผู้ที่สนใจเกี่ยวกับสมุนไพรไทยและการรักษาโรคด้วยสมุนไพร

มีให้เลือก ๒ สาขาวิชา คือ ๑.สาขาเภสัชกรรมไทย ๒.สาขาเวชกรรมไทย

ระยะเวลาในการเรียน

หลักสูตรเภสัชกรรมไทยเรียน ๒ ปี  หลักสูตรเวชกรรมไทยเรียน ๓ ปี

เฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

 

อัตรค่าเรียน

ปี ๑ ค่าเทอมปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท

ปี ๒ ค่าเทอมปีละ ๒๔,๐๐๐ บาท

ปี ๓ ค่าเทอมปีละ ๒๔,๐๐๐ บาท

*เหมาจ่าย ๓ ปี รับส่วนลด ๘,๐๐๐ บาท เหลือ ๖๐,๐๐๐ บาท

 

การรับสมัคร

ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

การเปิดเรียน

เปิดเรียนเดือนพฤษภาคมของทุกปี(สอบถามเพิ่มเติม)

 

คุณสมบัติ

อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์

มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

สามารถอ่านออกเขียนได้

ไม่เป็นโรคและอุปสรรคต่อการเรียน

 

 

เอกสารในการสมัคร

สำเนาบัตรประชาชนประจำตัว ๑ ฉบับ

สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ

รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว ๑ รูป(ไม่รับรูปด่วน รูปโพลารอยด์ รูปสติ๊กเกอร์)

 

รายละเอียดการเรียน

สาขาเภสัขกรรมไทย ปี ๑-๒

- ประวัติความเป็นมาการแพทย์แผนไทย

- พื้นฐานเบื้องต้นสำหรับสาขาเภสัชกรรมไทย

- จรรยาบรรณในเภสัชกรรมไทย

- หลักเภสัชกรรมไทย

- กฏหมายวิชาชีพแผนไทย

แชร์
facebook line google +


facebook instagram line google +